Потребни документи за аплицирање за лична карта

Прва лична карта за полнолетни лица


 • Барање
 • Уплатница 310 денари
 • Или преку Пос терминал уплата од 310 денари
 • Лична карта од еден родител

Прва лична карта за малолетно лице (15 до 18 години возраст)


 • Барање
 • Уплатница 310 денари
 • Или преку Пос терминал уплата од 310 денари
 • потребно е лично присуство на двајцата родители со документ за идентификација
 • Извод од матична книга на родените – оригинал или копија

Замена на лична карта


 • Барање
 • Уплатница 310 денари
 • Или преку Пос терминал уплата од 310 денари
 • На увид старата лична карта

Изгубена или украдена лична карта


 • Барање
 • Изјава.
 • Уплатница 310 денари
 • Или преку Пос терминал уплата од 310 денари
 • Уплатница 65 денари за Службен Весник
 • Или преку Пос терминал уплата од 65 денари
 • Дупликат лична карта која не е во важност не треба да се огласи

Замена на лична карта по основ на склучен брак


 • Барање
 • Уплатница 310 денари
 • Или преку Пос терминал уплата од 310 денари
 • Извод од матична книга на родените со новото презиме со склучен брак или извод од матичната книга на венчаните
 • Старата лична карта
 • Важечка л.карта од сопругот или сопругата

Замена на лична карта со промена на адреса


 • Барање
 • Уплатница 310 денари
 • Или преку Пос терминал уплата од 310 денари
 • Купопродажен договор за куќа или стан заверен на нотар или имотен лист
 • Старата лична карта


Личните карти се изработуваат во рок од 15 дена од денот на поднесување на молбеното барање


ИЗВЕСТУВАЊЕ
СЕКОЈА ИЗГУБЕНА ИЛИ УКРАДЕНА ЛИЧНА КАРТА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ОГЛАСУВА ЗА НЕВАЖЕЧКА ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК

Секој упад и злоупотреба на веб страницата на МВР е казнив по член 251 од КЗ на Република Северна Македонија

Министерство за внатрешни работи на Република Северна Македонија, ул.Димче Мирчев бр.9, 1000 Скопје, Северна Македонија