Потребни документи за аплицирање за лична карта

Прва лична карта за полнолетни лица


 • Барање
 • Уплатница190,00 денари
 • Или преку Пос терминал уплата од 190,00 денари
 • Лична карта од еден родител

Прва лична карта за малолетно лице (15 до 18 години возраст)


 • Барање
 • Уплатница190,00 денари
 • Или преку Пос терминал уплата од 190,00 денари
 • потребно е лично присуство на двајцата родители со документ за идентификација
 • Извод од матична книга на родените – оригинал или копија

Замена на лична карта


 • Барање
 • Уплатница190,00 денари
 • Или преку Пос терминал уплата од 190,00 денари
 • На увид старата лична карта

Изгубена или украдена лична карта


 • Барање
 • Изјава
 • Уплатница190,00 денари
 • Или преку Пос терминал уплата од 190,00 денари
 • Уплатница 65.00 денари за Службен Весник
 • Или преку Пос терминал уплата од 65,00 денари
 • Дупликат л.карта која не е во важност не треба да се огласи

Замена на лична карта по основ на склучен брак


 • Барање
 • Уплатница190,00 денари
 • Или преку Пос терминал уплата од 190,00 денари
 • Извод од матична книга на родените со новото презиме со склучен брак или извод од матичната книга на венчаните
 • Старата лична карта
 • Важечка л.карта од сопругот или сопругата

Замена на лична карта со промена на адреса


 • Барање
 • Уплатница190,00 денари
 • Или преку Пос терминал уплата од 190,00 денари
 • Имотен лист
 • Старата лична карта


Личните карти се изработуваат во рок од 15 дена од денот на поднесување на молбеното барање


ИЗВЕСТУВАЊЕ
СЕКОЈА ИЗГУБЕНА ИЛИ УКРАДЕНА ЛИЧНА КАРТА ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ОГЛАСУВА ЗА НЕВАЖЕЧКА ВО СЛУЖБЕН ВЕСНИК